Vsebina in prijava

Detektiv – zanimiv in atraktiven poklic


Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje detektivov izvajamo 2x letno

GZS Center za poslovno usposabljanje po javnem pooblastilu Ministrstva za notranje zadeve št. 430-432/2012.

Kako postati detektiv in se pridružiti nekaj več kot 80 detektivom kolikor jih deluje v Sloveniji po podatkih Detektivske zbornice Slovenije.


 

V programu se kandidati/kandidatke za detektive (v nadaljnjem besedilu: kandidati) usposobijo za pridobivanje informacij o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
  anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, in o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
 • osebah, ki se izogibajo vročanju sodnih in drugih pisanj.


V programu se kandidati usposobijo tudi za:

 • izvajanje sodnega in drugega vročanja;
 • svetovanje fizičnim in pravnim osebam za preprečevanje kaznivih ravnanj;
 • načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij;
 • zbiranje podatkov od oseb in iz javno dostopnih virov;
 • pridobivanje podatkov iz evidenc;
 • osebno zaznavanje;
 • uporabo tehničnih sredstev.

                                         

 


 

Pogoji za udeležbo

Po zakonu, ki ureja detektivsko dejavnost mora oseba, ki želi pridobiti to poklicno kvalifikacijo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije);
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

Več o ureditvi usposabljanja in delovanju detektivov si lahko preberete tukaj.

                         računovodja(7)

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 1.168,60 EUR (oproščeno DDV)
 • Pričetek : 14-11-2019
 • Trajanje : 80 ur
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič - Rihar, 01 58 97 652, urska.kavcic-rihar@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljublja
 • Parkrišče : zagototovljeno, brezplačno