Vsebina in prijava

Na usposabljanje in preizkus srokovne usposobljenosti vabimo vodje obratovanja žiniških naprav in njihove namestnike.

Rok za prijavo:  3. september 2019Predviden potek aktivnosti

Datum

Aktivnost

3. 9. 2019 Rok za oddajo prijav in dokazili o izpolnjevanju pogojev
10. 9. 2019 – 16. 9. 2019 *Strokovno teoretično usposabljanje za vse VO
17. 9. 2019 – 19. 9. 2019 *Dodatne vsebine za VO krožne žičnice in nihalke ter vzpenjače
7. 10. 2019 Rok za oddajo seminarske naloge
med 21. in 25. 10. 2019 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

* Urnike izvedbe bomo kandidatom posredovali naknadno.

 

Pogoji za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za

VO VLEČNIC:

(8. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav)

 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba (7. raven) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljavcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo vodje obratovanja;

 

Pogoji za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za

VO KROŽNH ŽIČNIC

(8. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav)

 • usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali
 • usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri;

 

Pogoji za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za

VO NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE

(8. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav)

 • usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice ali
 • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu tega pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice.
* Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Ur. l. RS št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17), veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje žičnic oziroma za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav, se šteje, da izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva strojnik nihalne žičnice in vzpenjače. Za osebo, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično vodenje vlečnic, se šteje, da izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva strojnik krožne žičnice.

  

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus usposobljenosti:

 • Dokazila o opravljenem preizkusu znanja za strojnika vlečnic ali strojnika krožnih žičnic ali strojnika nihalnih žičnic in vzpenjače ali TVŽ, TVV, VUŽN in izkaz delovnih izkušenj (izjava delodajalca, pogodba o zaposlitvi) ali
 • dokazila o ustreznem opravljenem preizkusu znanja po navedenem pravilniku in izkaz delovnih izkušenj (izjava delodajalca, pogodba o zaposlitvi) ali
 • overjena kopija diplomske listine.

 

Kotizacija in plačilo

Cena usposabljanja za VO VLEČNIC in VO KROŽNIH ŽIČNIC je 1.050,00 (oproščeno DDV).

Cena dodatnega usposabljanja za kandidate, ki imajo naziv VO vlečnice ali VO krožne žičnice je 160,00 € (oproščeno DDV).

Cena preverjanja strokovne usposobljenosti je 160,00 (oproščena DDV).

Kotizacijo za usposabljanje, ki ga boste izbrali in preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 3001-5290.

 

Prijave z dokazili posredujte na naslov

GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc)

ali na e – naslov: barbara.krajnc@cpu.si

 

Odjave

Morebitne odjave sprejemamo do 2 dni pred razpisanim terminom (10. 9. 2019). Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

 

Podatki o seminarju
 • Cena : po izboru programa
 • Pričetek : 10-09-2019
 • Trajanje : 4 do 6 dni
 • Kontaktna oseba : Barbara Krajnc, barbara.krajnc@cpu.si, 01 5897 655
 • Lokacija : CPU Ljubljana, Kardeljeva ploščad 27a
 • Parkrišče : brezplačno ob poslopju