Ekonomist

Ekonomist

Naj številke delajo zate

Vabimo vas na predstavitev programa Ekonomist in svetovanje glede vpisa.

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si. Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Študenti programa Ekonomist pridobijo različna specializirana znanja s področja poslovanja, ki jim omogočajo široko razumevanje poslovnih procesov, upravljanje s podatki in informacijami, zavedanje pomena zagotavljanja kakovosti in posredovanja pridobljenega znanja.ekonomist

  info-prijava-VSŠ

Zakaj študirati na CPU VSŠ?

Izkoristite prednosti prave izobrazbe za uspeh na
poslovnem področju in pridobite:

  • strokovno teoretično znanje za izzive v praksi,
  • nasvete izkušenih strokovnjakov iz prakse,
  • znanje za vaše konkretne izzive na delu,
  • boljše možnosti napredovanja ali iskanja nove
    zaposlitve;

Vabimo vas, da se prepričate, da je VSŠ CPU prava izbira in si poglejte izjave naših študentov v videu na koncu strani.


Trajanje študija
• Študij v programu Ekonomist traja dve leti
• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


Vpisni pogoji za program Ekonomist
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


Predmetnik programa Ekonomist je sestavljen iz:
• obveznih modulov
• usmeritvenih modulov
• prosto izbirnih predmetov

OBVEZNI MODULI (52 + 10 KT) so enaki za vse smeri:
• Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje
• Analiza (14 KT): Informatika, Poslovna matematika s statistiko
• Poslovanje (22 KT): Organizacija in menedžment podjetja; Ekonomija, Osnove poslovnih financ
• Praktično izobraževanje: vključuje dele vseh modulov
• Prosto izbirni predmet (5 KT): izbrati je potrebno en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT


Smer KOMERCIALIST
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
• Komerciala (20 KT): Prodaja; Nabava

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Mednarodna menjava (15 KT): Mednarodno poslovanje; Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni;
Poslovni tuji jezik 2
ali
• Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (15 KT): Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov; Poslovna logistika


Smer RAČUNOVODJA
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Temelji računovodstva (8 KT): Temelji računovodstva
• Računovodstvo (20 KT): Finančno računovodstvo; Stroškovno računovodstvo
• Davki z analizo (15 KT): Davki; Analiza bilanc z revizijo

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Računovodstvo oseb javnega prava (15 KT): Računovodstvo oseb javnega prava; Financiranje proračunskih uporabnikov
ali
• Računovodstvo za gospodarstvo (15 KT): Insolvenčni postopki; Računovodstvo za samostojne podjetnike


Pogoji za dokončanje študija po programu Ekonomist
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

KATALOG 2019