Inženir gradbeništva

Inženir gradbeništva

Postavi temelje za svoj uspeh

Vabimo vas na predstavitev programa Inženir gradbeništva in svetovanje glede vpisa.

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Program gradbeništvo usposablja študente za opravljanje in organizacijo različnih nalog s področja izvajanja gradbenih del.inženir gradbeništva

 info-prijava-VSŠ

Trajanje študija
• Študij traja dve leti
• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


Vpisni pogoji
V program se lahko vpišete z:
• maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
• mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.


Predmetnik


OBVEZNI MODULI (89 KT)
• Poslovne komunikacije v gradbeništvu (23 KT): Ekonomika podjetja; Poslovno komuniciranje in vodenje; Računalništvo in informatika v gradbeništvu; Praktično izobraževanje 1; Konstrukcije 1
• Gradbeništvo I (25 KT): Gradiva; Varstvo pri delu in zakonodaja*; Geodetske evidence*; Varstvo okolja in urejanje prostora; Praktično izobraževanje 2; Prosto izbirni predmet
* predmet je izbiren

• Gradbeništvo II (25 KT): Konstrukcije 2; Geotehnologija; Stavbe*; Prometni objekti*; Hidrotehnični objekti*; Praktično izobraževanje 3; Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu
(* predmet je izbiren)

IZBIRNI MODULI (24 KT)
• Operativni modul (24 KT): Tehnologija gradbene proizvodnje; Kalkulacije in poslovanje; Inženirska geodezija; Praktično izobraževanje 4

PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)
V prvem letniku je treba izbrati en prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje študija Inženir gradbeništva
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module
• enega izmed izbirnih modulov
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

vsš-banerji

KATALOG 2019