Inženir informatike

Inženir informatike

Obvladaj nove tehnologije

Vabimo vas na predstavitev programa Inženir informatike in svetovanje glede vpisa.

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si. Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Študij informatike nudi široko strokovno teoretično in praktično znanje za reševanje strokovnih problemov, spremljanje razvoja stroke in za uporabo strokovne literature, znajo sprejemati poslovne odločitve za reševanje konkretne strokovne problematike in zagotavljati kakovost pri svojem delu.

Trajanje študija

• Študij traja dve leti

• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


Vpisni pogoji
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


Predmetnik je sestavljen iz obveznih in usmeritvenih modulov ter prosto izbirnega predmeta.

Obvezni moduli (68 KT)
• Komunikacije v tehniki (20 KT): Strokovna terminologija v tujem jeziku; Poslovno komuniciranje in vodenje; Računalništvo in informatika
• Postavitev in konfiguracija omrežij (22 KT ): Operacijski sistemi I; Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov; Računalniške komunikacije in omrežja
• Kodiranje programov (18 KT): Programiranje I; Zbirke podatkov I
• Osnove ekonomije (8 KT): Ekonomika podjetja
• Praktično izobraževanje: vključuje dele vseh modulov
• Prosto izbirni predmet (5 KT): Multimediji


Smer STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNALNIŠKE SISTEME IN OMREŽJA
OBVEZNA MODULA (28 KT)
• Sistemsko administriranje (14 KT): Vzdrževanje sistemske opreme; Operacijski sistemi II
• Upravljanje podatkovnih omrežij (14 KT): Računalniške komunikacije in omrežja II; Varnost in zaščita

Enega od naslednjih IZBIRNIH MODULOV v obsegu 14 KT:
• Izdelava programskih aplikacij (14 KT): Programiranje II; Razvoj programskih aplikacij
• Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT): Zbirke podatkov II; Informacijski sistemi
• Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev (14 KT): Izdelava spletnih strani; Elektronsko poslovanje;
• Podatkovna omrežja (14 KT): Komunikacijske tehnologije; Računalniško vodeni procesi

PROSTO IZBIRNI PREDMET
Izbrati je potrebno en izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.


Smer STROKOVNI SODELAVEC ZA PROGRAMSKE APLIKACIJE IN PODATKOVNE BAZE
OBVEZNA MODULA (28 KT)
• Izdelava programskih aplikacij (14 KT): Programiranje II; Razvoj programskih aplikacij;
• Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT): Zbirke podatkov II; Informacijski sistemi

Enega od naslednjih IZBIRNIH MODULOV v obsegu 14 KT:
• Sistemsko administriranje (14 KT): Vzdrževanje sistemske opreme; Operacijski sistemi II;
• Upravljanje podatkovnih omrežij ( 14 KT): Računalniške komunikacije in omrežja II; Varnost in zaščita;
• Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev ( 14 KT): Izdelava spletnih strani; Elektronsko poslovanje;
• Podatkovna omrežja (14 KT): Komunikacijske tehnologije; Računalniško vodeni procesi;

PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)
Izbrati je potrebno en izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje študija Inženir informatike
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

KATALOG 2019