Vse o NPK

Vse o NPK

Kaj je NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija

(NPK) je: Portrait of focus man working at home

 • postopek pridobitve javno – veljavne listine (certifikata)
 • postopek pridobitve poklica
 • proces priznavanja oziroma potrditve že pridobljenih znanj in spretnosti.

Kako pridobiti NPK na CPU

CPU je izvajalec postopkov preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja za več kot 50 različnih poklicev. Od leta 2007 pa do danes smo podelili že več kot osem tisoč (8000) certifikatov NPK.

Kandidat se prijavi v postopek na razpisan prijavni rok.
CPU nudi pomoč svetovalca, ki kandidatu pomaga v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
Če kandidat izpolnjuje formalne pogoje za pridobitev NPK, začneta skupaj s svetovalcem pripravljati osebno zbirno mapo o njegovih izkušnjah, glede na vsebino posameznega NPK.  
Če kandidatu manjkajo določene izkušnje ali znanje, ki jih katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezen NPK predpisuje, ima kandidat možnost, da manjkajoča znanje in izkušnje pridobi naknadno z usposabljanjem.
Osebno zbirno mapo obravnava pristojna izpitna komisija, ki jo imenuje Državni izpitni center. Komisija zbirno mapo pregleda in ovrednoti.
Če komisija na podlagi kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je zbirna mapa ustrezna, jo potrdi in kandidat si pridobi certifikat brez preverjanja.
Če komisija oceni, da dokazila niso zadostna, kandidata napoti na preverjanje znanja. Če je kandidat uspešen, prejme certifikat o NPK.

Prednosti NPK za kandidata

 • NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in tako posamezniku omogoči, da pridobi certifikat NPK za določeno poklicno področje. Prednosti so:
 • večja možnost zaposlitve ali napredovanja v poklicu;
 • hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
 • razvoj poklicne kariere in osebni razvoj – priznajo se rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivate skozi vse življenje;
 • lažje prehajanje iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je NPK javno – veljavna listina;
  večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;
 • napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahkopridobite javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
 • osnova za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;
 • večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;
 • potrditev tistega znanja, ki ste si ga pridobivali na kakršen koli način v preteklosti (pridobljenega z delom, samoizobraževanjem, tečaji, idr.).

Prednosti NPK za delodajalca

Delodajalci pridobijo:

 • usposobljenost delavca;
 • fleksibilen posameznik, ki se ga lahko v relativno kratkem času tudi preusmeri oz. prekvalificira;
 • prožnost in hitra odzivnost na tehnološke spremembe, spremembe v delovnih procesih in v naravi dela;
 • možnost sodelovanja podjetij v vseh fazah priprave NPK-ja;
 • dokaj hitro in enostavno pridobivanje javnih listin oz. specifičnih strokovnih znanj in kompetenc, ki jih podjetja potrebujejo;
 • možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin;
 • možnost dodatnih kvalifikacij ali specializacij za zaposlene, možnost prekvalifikacij, ipd.;
 • večja eksternost in kakovost postopkov pridobivanja kvalifikacij;
 • večja transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljša izkoriščenost znanja in večja produktivnost podjetja.


Aktualni NPK (redne izvedbe čez vse leto)

 • Hišnik / hišnica
 • Izvajalec / izvajalka visokih gradenj
 • Izvajalec / izvajalka betonskih nizkih gradenj
 • Knjigovodja / knjigovodkinja
 • Modni stilist /stilistka
 • Računovodja / računovodkinja za majhne družbe, samostojne podjetnike in zavode
 • Posrednik / posrednica za nepremičnine
 • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
 • Vodja delovne skupine v proizvodnji
 • Vodja projektaOstali NPK (izvedba 1x letno)

 • Špediter / špediterka
 • Pomočnik natakarja / natakarice
 • Pomočnik kuharja / kuharice
 • Turistični informator / informatorka
 • Turistični animator / animatorka
 • Vinski svetovalec / vinska svetovalka sommelier
 • Vodja hotelske recepcije
 • Menedžer / menedžerka manjšega hotela
 • Izvajalec / izvajalka del nizkih gradenj
 • Vgrajevalec / vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
 • Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani
 • Oblikovalec / oblikovalka spletnih strani
 • Vzdrževalec / vzdrževalka računalniške programske opreme
 • Vzdrževalec / vzdrževalka računalniške strojne opreme
 • Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze
 • Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja
 • Voznik / voznica v cestnem prometu
 • Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov
 • Operater VNC / operaterka VNC
 • Pooblaščen inženir varnostnih sistemov / pooblaščena inženirka varnostnih sistemov
 • Varnostnik / varnostnica
 • Varnostnik čuvaj / varnostnica čuvajka
 • Varnostni menedžer / varnostna menedžerka
 • Varnostnik nadzornik / varnostnica nadzornica
 • Varnostni tehnik / varnostna tehnica
 • Varnostnik telesni stražar / varnostnica telesna stražarka
 • Hidrotehnični delavec / hidrotehnična delavka
 • Upravljalec / upravljalka vodne infrastrukture
 • Vodovarstveni/a nadzornik/ca
 • Vodja projektne naloge

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije o postopkih v zvezi z NPK vam bo posredovala Urška Rihar Kavčič, T / 01 589 76 52, urska.kavcic-rihar@cpu.si.

NPK odpira vrata
Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije so:

• omogoča se dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;

• omogoča se razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje;

• kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;

• kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU;

• kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;

• kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;

• omogočata se večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;

• poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:
• so skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

• so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

• želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program

Kako do NPK-ja
V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije kandidat dokazuje svojo uspo­sobljenost in znanje za opravl­janje določenih opravil glede na izbrani katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Postopek pridobivanja NPK se v grobem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja)

3. preverjanje in potrjevanje NPK

Kaj je certifikatni sistem?

 • Je sistem javno vzpostavljenih institucij (teles), ki omogoča podeljevanje certifikatov.
 • Je proces, ki vsem omogoča, da si pridobijo formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanje, ki ga že imajo.

Koncept certifikatnega sistema

 • Pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to, kar se je naučil in kar zna delat
 • Ni pomemben način pridobivanja znanja.
 • Skrita znanja so izjemno pomembna za podjetja, posameznike in družbo.

Izvor potrjevanja neformalnega znanja
Izkustvena znanja so stara skoraj toliko kot človek, vendar niso bila sistematično urejena. Sistematično urejanje in priznavanje sega v ZDA v sedemdeseta leta, v Evropi pa v osemdeseta leta prejšnjega stoletja.

Certifikat je:

 • sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje;
 • uradno priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja (ekonomska in socialna vrednost);
 • enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Poklicna kvalifikacija pomeni:

 • za delodajalca usposobljenost delavca;
 • za posameznika možnost dokazovanja oz. identifikacije skritega znanja in spretnosti (pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja s prejšnjih delovnih mest, idr.).

Cilji certifikatnega sistema

 • Posamezniki s certifikati se bodo hitreje odzivali na potrebe trga dela.
 • Večja ekonomska učinkovitost, prilagodljivost gospodarstvu, socialna vključenost.
 • Zmanjšanje števila brezposelnih.

Še več o NPK

KATALOG 2019