Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Obvladaj poslovne procese

Vabimo vas na predstavitev programa Poslovni sekretar in svetovanje glede vpisa.

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Študij na smeri Poslovni sekretar ima najdaljšo tradicijo na CPU VSŠ in tudi eno najdaljših med višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji. Študenti se tekom študija usposobijo za načrtovanje, organiziranje in vodenje del v tajništvu, za opravljanje zahtevnih strokovnih del in reševanje delovnih problemov.

poslovni sekretar Študenti se naučijo kritično razmišljati in samostojno odločati, skrbeti za kakovost dela, učinkovito komunicirati v slovenskem in v tujih jezikih ter delati na osnovi poslovne etike in pozitivnega razmišljanja.


Trajanje študija v programu Poslovni sekretar
• Študij traja dve leti
• Prenovljeni študijski program Poslovni sekretar je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


Vpisni pogoji

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih
ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


Predmetnik programa Poslovni sekretar
OBVEZNI MODULI (89 KT)
• Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje; Praktično izobraževanje 1
• Poslovanje in finance (12 KT): Ekonomika poslovanja; Računovodstvo in finančno poslovanje; Praktično izobraževanje 1
• Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT): Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni; Informacijska tehnologija in podatki; Praktično izobraževanje 1
• Zakonodaja in uprava (13 KT): Gospodarsko pravo; Ustava in državna ureditev*; Državna uprava in upravni postopek*; Praktično izobraževanje 1
• Poslovni jezik (14 KT): Poslovni tuji jezik 2; Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku; Praktično izobraževanje 2
• Sodobna pisarna (16 KT): Sodobno vodenje pisarne; Ljudje v organizaciji; Praktično izobraževanje 2
• Organizacija in protokol (13 KT): Osnove upravljanja in organizacija poslovanja; Projektno organiziranje poslovnih dogodkov; Praktično izobraževanje 2
(* predmet je izbiren)

IZBIRNA MODULA (12 KT)
• Komuniciranje z javnostmi (12 KT): Poslovni tuji jezik 3; Trženje in tržno komuniciranje; Praktično izobraževanje 2
ali
• Spletno poslovanje (12 KT): Elektronsko poslovanje; Grafični in spletni dizajn v pisarni; Praktično izobraževanje 2

PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)
Izbrati je potrebno en izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.


Pogoji za dokončanje
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe oz. naziva Poslovni sekretar mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

KATALOG 2019