Tekoči projekti

BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring
Projekt “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring” je namenjen podpori, mentorstvu in vodenju novih podjetnikov, samozaposlenih strokovnjakov, vodstvenih delavcev v malih in srednje velikih podjetjih na področju ustvarjanja in izboljšanja spretnosti in kompetenc povezanih s tehnikami in strategijami trženja blagovnih znamk, trženja novih izdelkov in storitev. Vse to, naj bi vodilo k uspešnim poslovnim rezultatom in praksam. Izdelek brez naslova(16)Natančneje, projekt želi organizirati in izvajati mentorske programe na področju upravljanja blagovnih znamk in oblikovanja blagovnih znamk.


 

Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]
Projekt  »Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]« podpira posameznike pri pridobivanju in razvoju transverzalnih in mehkih veščin, podjetniških kompetenc in digitalnih veščin, da bi tako spodbudili zaposljivost, socialno-izobraževalni razvoj in profesionalno rast. Prvič, zagotovili bomo orodje za oceno potreb na podlagi predhodnih izkušen. Drugič, pripravljeno bo gradivo za e-učenje. Usposabljanje bo temeljilo  na podjetniških in intra-spletnih veščinah (prvi cilj projekta). Izdelek brez naslova(16)Z orodjem in dejavnostim informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo ustvarjeni v okviru projekta, bomo olajšali pridobivanje kompetenc udeležencem glede na njihove potrebe in notranje motive.

 


Improving Skills in Vocational Education and Training
Projekt se ukvarja z razvojem ustreznih znanj potrebnih na trgu delovne sile za zmanjševanje neusklajenosti med potrebami gospodarstva in izobraževanjem v kovinarskem sektorju. Splošni cilj tega projekta je povečati zaposljivost mladih in prispevati k razvoju visoko kvalificirane, usposobljene in mobilne delovne sile. V okviru projekta bo razvita kvalifikacija strojnika, ki bo opredeljena s podrobnim kvalifikacijskim profilom in dopolnjena s skupnim učnim načrtom. Nova kvalifikacija bo razvita z izvajanjem treh smernic. “Smernice za raziskave delodajalcev in tržnih potreb” bodo predstavile metodo za opredelitev učnih rezultatov z raziskovanjem delodajalcev in tržnih potreb. “Smernice za razvoj skupne kvalifikacije” bodo opisale ključne faze razvoja skupne kvalifikacije, zagotavljanja kakovosti in strukture kvalifikacij. Izdelek brez naslova(16)Smernice za razvoj skupnega kurikuluma bodo opredelile elemente kurikuluma s poudarkom na vključevanju obveznih ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in možnosti za mobilnost študentov.

 


INKAMSinkams-logo
Cilj projekta “IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” je udejaniti, testirati, razširiti in sistematizirati nov univerzitetni izobraževalni program, namenjen upravljanju s ključnimi kupci v mednarodnem okolju. Sprememba metodološke paradigme bo omogočila razvoj kompetenc vodij ključnih kupcev. Izdelek brez naslova(16)Izobraževalni program bo podprt z inovativnimi, interaktivnimi načini in pristopi, ki bodo prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

http://www.inkams.eu/


INCLUSIVE TOURISM
Glavni cilj projekta “INKLUZIVNI TURIZEM” je povečanje usposobljenosti invalidov in drugih strokovnjakov za izboljšanje njihove zaposljivosti v storitvenem sektorju.inklusive-tourism-logo
Projekt ima naslednje specifične cilje:
• Povečati ozaveščenost o sposobnostih invalidov v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop do trga dela.

• Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost storitvenega sektorja.

• razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjena invalidom, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi modela zaposlovanja.

• Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake iz področja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v vključujočem in dostopnem turizmu ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

• okrepiti sodelovanje med podjetji v turizmu in podjetji, ki delujejo na področju podpore invalidnim osebam.Izdelek brez naslova(16)

• seznaniti potencialne stranke o potencialu vključujočega in dostopnega turizma.

http://www.inclusivetourismproject.com/


GreenB
Sistematično in integrirano usposabljanje ter razvoj orodij v smeri odličnosti v zelenem poslovnem upravljanju so med prednostnimi nalogami strategije EU za trajnostno rast in razvoj zelenih delovnih mest. Strategija postavlja inovacije in zeleno rast v središče načrta za večjo konkurenčnost EU podjetij. Analiza potreb po usposabljanjih bo zagotovila vpogled v potrebna znanja, veščine in kompetence s opisanega področja ter tudi opredelila najbolj primerne načine zagotavljanja usposabljanja. Izzivi po ozelenitvi poslovanja so še posebej pereči za podjetnike v malih in srednjih podjetij ter med dolgotrajno brezposelnimi, ki si prizadersmusevajo za nadgradnjo svojih poklicnih kompetenc.

 


U-START
Podjetniške sposobnosti mladih: razvoj, izvajanje in prilagoditev simulacijskega orodja in igre »start-up« za učence in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Ideja projekta je združiti poslovno igro z orodji, ki so na voljo na spletu za razvoj simuliranih izobraževanj pri ustanovitvi podjetja, ter razviti posebno poslovno igro uporaersmusbno v zagonski fazi ustanovitve podjetja, ki lahko znatno okrepi uporabnost simulacije tako za dijake kot učitelje.

 


bugsBU.G.S.
BUilding Green Skills – Gradimo zelene kompetence. Projekt BU.G.s. je dobil ime, s sklicevanjem na “hrošče”, in sicer zelene vrzeli v kompetencah, usposobljenosti delavcev, ki lahko škodujejo gospodarski rasti  in strokovnosti v gradbeništvu.eu commission

Cilj projekta bo odkriti zelene vrzeli v kvalifikacijah, povečati zelene “kompetence, veščine in usposobljenost” na področju gradbeništva za dostop do novih delovnih mest ali ohraniti sedanja delovna mesta, izboljšati konkurenčnost posameznikov ter malih in srednjih podjetij.


IsItGreenIS IT GREEN
Projekt – Integrirani sistemi za bolj zeleno informacijsko tehnologijo je namenjen izboljšanju znanja IT strokovnjakov in IT menedžerjev v MSP po vsej Evropi s pomočjo razvijajočih vsebin e-učenja in kratke interaktivne igre, ki jih bo mogoče uporabljati tudi preko mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in tablice (m-učenje). Takšno izobraževanje oziroma usposabljanje jim bo omogočilo, da bodo lahko sami opravili primarne energetske preglede o porabi energije IT in IS infrastruktureLifeLong in spoznali ter razumeli priložnosti za varčevanje z viri (ki prispevajo k evropskim kjotskimciljem za zmanjšanje emisij CO2 ) in s tem razvijajo svoje poslovanje ter krepijo lastno poslovno konkurenčnost.


themeTHEME
V okviru projekta THEME bodo ustvarjeni in izboljšani instrumenti za operativno vodenje pripravništev v tujini. Projekt THEME želi, da bi postalo pripravništvo v tujini primerno za vse nivoje poklicne usposobljenosti. Na podlagi obstoječih matrik kompetenc v zunanji trgovini, gostinstvu ter elektroniki in mehatroLifeLongniki se bodo opredelile delne kompetence/rezultati učnih izidov ter se vključile v bazo podatkov.Baza podatkov bo samodejno ustvarila različne dokumente, kot so učne pogodbe, obrazec za ocenjevanje uspešnosti in dokument Europass mobilnosti.


KATALOG 2019