Zaključeni projekti

»RefuTools«
refutoolsProjekt »RefuTools« je namenjen beguncem. Namen projekta je omogočiti beguncem, da izboljšajo svoje vstopne pogoje na trgu dela in tudi v izobraževalnem sistemu. V Pariški deklaraciji je zapisano, da naj bi begunci hitro in brez težav dobili priložnost za delo v državah gostiteljicah. Toda sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah, iz katerih izvirajo begunci, pogosto ni primerljiv s sistemi v Evropi. Tako beguncem ni mogoče preprosto priznati poklica oziroma poklicne kvalifikacije, večkrat je prisotna tudi pomanjkljiva dokumentacija, in dostop do trga dela ali sistema izobraževanja jim je onemogočen, kar v končni fazi pomeni, da je proces integracije skoraj nemogoč.Izdelek brez naslova(16)

 

 


 

Colaborative Lab 

CoLabourativeLabProjekt »Enhancing Employability of Unemployed Persons through New Forms of Employment and Sharing Economy« bo namenjen povečanju sposobnosti tako brezposelnih oseb kot kadrovskih strokovnjakov v okviru vprašanja, kako izkoristiti ekonomijo delitve in druge nove oblike zaposlovanja, še posebej tiste, usmerjene k podjetništvu in samozaposlovanju (začasno upravljanje, priložnostno delo, mobilno delo na podlagi IKT, množično zaposlovanje, portfolijo dela in skupinska zaposlovanja).Izdelek brez naslova(16)


 

NCNA

Izdelek brez naslova(44)

Glavni cilj projekta  projekta NCNA – New challenges – new answers je na podlagi mehanizma  ECVET potrditev poklicne usposobljenosti migrantov in njihove integracije na trgu dela. Projekt bo razvil  model za identifikacijo, priznavanje in potrjevanje kompetenc novo prispelih migrantov in beguncev v Evropi.Izdelek brez naslova(16)

Več na: https://ncna.eu/index.php/en/

 

 

 


 

Erasmus+ in drugi projekti

yeuYEU
Youth Enterprise and Unemployment – Mladi, podjetništvo in podjetništvo. Cilj projekta YEU je izboljšati učinkovitost podjetniškega usposabljanja za mlade v regijah Evrope, kjer imajo eno najvišjih stopenj brezposelnosti med mladimi. S pomočjo obstoječih inovativnih podjetniških materialov za e-učenje, ki so bili razviti v okviru projekta YENTELS, bomo mladim pomagali pri razvoju ključnih podjetniških kompetenc. Pri tem bomo spodbujali sodelovanje med ključnimi organizacijami (poslovno – podporneLifeLong inštitucije, podjetja in izobraževalne ustanove) in se zavzemali za promocijo podjetniških kompetenc. Projekt vodi Gospodarska zbornica Coventrija in Warwickshira.


bionetBIOeNET
Business Intermediary Organisation e-Learning Network je bil razvit v okviru programa Leonardo da Vinci, razvoja inovacij, 2010. Predlagani projekt želi vzpostaviti tehnično platformo in okvir, preko katerega bi lahko posredniške organizacije dostopale do novih e –učnih gradiv. Ta bi bila dostopna posredniškim organizacijam (BIOs – Business Intermediary LifeLongOrganisations) po vsej Evropi v končno korist svojim članom in drugih malih in srednjih podjetij.


ermesE.R.M.E.S
Izboljšava virov za spodbujanje učne mobilnosti (http://ermes.cpv.org/en/ ) – Temeljni cilj projekta je izboljšati kakovost virov na področju učne mobilnosti z zagotavljanjem visoko kakovostne podpore, ki temelji na uporabi IKT tehnologije in svetovnega spleta.

Projekt vodi italijanski partner CPV (www.cpv.org ), drugi partnerji prihajajo še iz Nemčije (www.dekra-akademie.de, www.brk.nrw.de/europa), Italije (www.regione.veneto.it, www.istruzioneveneto.it, www.eurosportelloveneto.it), Nizozemske LifeLong(www.albeda.nl, www.kchinternational.nl) in Slovenije (www.cpu.si, www.pgz-slo.si , www.vsgt-mb.si ).


efeE4E
Enhancing Employment Opportunities of Disabled People in EU Through The Improvement of Their Competencies in Vet – Employment for Everyone. V projektu “Krepitev zaposlitvenih možnosti invalidov v EU s pomočjo izboljšanja njihove poklicne usposobljenosti – zaposlitev za vsakogar” želimo s pomočjo analize stanja na področju zaposlovanja invalidov doseči naslednje cilje:
raziskati strategije za boj proti pastem in težavam, ki pestijo invalide pri vstopu na trg delovne sile;
pomagati invalidom pri vključevanju na trg dela in pregledati aktualno politiko na tem področju;
razviti storitve za umestitev delovnih mest in pomagati pri razvoju usposabljanja na delovnem mestu.
V projektu sodeluje 7 partnerjev, ki prihajajo iz Turčije, Grčije, Italije in Slovenije. V sklopu projekta bomo izdelali brošuro o inovativnih zaposlitvenih praksah, metodah in LifeLongsmernicah, ki bodo koristile skupini s posebnimi potrebami tako, da bi postali bolj dejavni na trgu dela.


meetMEET
Uvajanje metode e-učenja za dijake srednjih šol. Cilj projekta je uvajanje simulacijske igre in igre igranja vlog za dijake vključene v poklicno in strokovno izobraževanje ob upoštevanju izkušenj sodelujočih držav, zlasti metod dela na višjih stopnjah izobraževanja.

Hkrati želimo vzpodbuditiprenos prakse im metod dela z uporabo IKT na LifeLongpodročje vseživljenjskega učenja. Želimo razviti inovativno in atraktivno orodje za učenje mladine in odraslih, ki bo odsevalo resničnost delovnega okolja.


matchMATCH
Potreba po priznavanju spretnosti, znanj in kompetenc tujih delavcev je vse večja, da bi se lahko zadovoljivo in ustrezno vključili na trg delovne sile v gostujoči državi. LifeLong

Namen projekta je razviti orodje, ki bo omogočalopovezavo med formalno in neformalno pridobljenimi kompetencami tujih delavcev z obstoječimi poklicnimi profili, ki jih narekujejo potrebe podjetij na delovnem trgu.


em 2.0EM2.0
Web Advanced Export Manager. Evropska mala in srednja podjetja (MSP) vedno bolj potrebujejo zaposlene specializirane za izvozno poslovanje, ki znajo v celoti izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in spletno trženje. Web Advanced Export Manager (EM2.0) je projekt, ki ga financira EU (Leonardo da Vinci – Development of Innovation), ki je namenjen vzpostavitev celovitega usposabljanja izvoznih managerjev, ki se vsakodnevno srečujejo z novimi in novo nastajajočimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (IKT) ter tehnologijami spletnega trženja. Namen projekta je pripraviti takšno strokovnoLifeLong usposabljanje za novo (drugo) generacijo izvoznih managerjev, ki bo odgovarjalo današnjemu času in prostoru.


ip4smesIP4SMEs
IP4SMEs (Intellectual property for Small and Medium Enterprises) je projekt čezmejnega sodelovanja ITALIJA – SLOVENIJA. Prenos tehnologij iz raziskovalnih ustanov v podjetja in spremljajoča intelektualna lastnina je ključni dejavnik za nastanek in razvoj lokalnih tehnoloških verig, v katerih neopredmetena lastnina postane tržno sredstvo, konkurenčna prednost oz. omogoča dinamično poslovno sodelovanje. Namen projekta IPR4SMEs je razvoj modelov in orodij za organizacijo mrežnega povezovanja med razvojno-raziskovalnimi institucijami in regionalnimi gospodarskimi subjekti v Sloveniji in Italiji; z vpeljevanjem principov odprtega inoviranja.Študijski obiski

Študijski obiski so namenjeni medsebojnemu razumevanju sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.

V okviru študijskih obiskov smo obiskali:

Povezovanje in sodelovanje podjetij, lokalne skupnosti in izobraževalnih inštitucij, ki nudijo poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje
(od 23. do 27. aprila 2012, Horsens, Danska)

Študijski obisk je bil zasnovan tako, da smo spoznavali Danski šolski sistem (poseben poudarek je bil na njihovem dualnem sistemu) in primere dobrih praks povezovanja šol, lokalne skupnosti in podjetij. Predstavili so nam tudi nekaj raziskav na področju povezovanja vseh treh prej omenjenih akterjev in nam pokazali nekaj njihovih institucij: ogledali smo si šolo Lernmark, kjer imajo dobro opremljene delavnice v kateri nova znanja pridobivajo bodoči zidarji, tesarji, slikopleskarji, keramičarji, mehaniki …, VIA University college, občino Horsens, podjetje Blunico.

Udeleženci smo se tekom obiska ukvarjali predvsem z naslednjimi izzivi: kako sistem poklicnega izobraževanja narediti čim bolj fleksibilen, kako mlade pritegniti k pridobivanju poklicne izobrazbe in kako zmanjševati osipi v šoli, kako mladim omogočiti zadostno znanje, da bodo le-ti bolj uspešni pri iskanju zaposlitve.

Organizatorji so nam predstavili, da na Danskem šole, podjetja in lokalna skupnost deluje složno in skupaj. Pomembno je, da se to ne dogaja zgolj na enkratnih projektih, ampak da gre za povezanost, ki je prisotna vsak dan. Poudarili so, da če kateri del manjka, sistem nima več pravega smisla. Glede na to, da so vključeni trije akterji je treba zagotoviti, da vsi natančno vedo, kaj je njihova vloga v tem razmerju.

Večina udeležencev iz ostalih evropskih držav je poudarila, da bi učitelji morali biti bolj povezani z dejavnostjo, ki jo poučujejo. Predvsem bi morali dobro poznati najnovejše izdelke in opremo, ki se v praksi uporablja. Poleg tega bi tudi delodajalci morali bolj spremljati vajence in poročati njihov napredek. Izpostavili so tudi to, da se dobri primeri praks težko prenosljiva predvsem zaradi različnih sistemov in politik ter da bi bilo treba izboljšati tudi nadzor nad sistemom.

projekti3

Fleksibilne poti do vseživljenjskega učenja (10. – 15. oktober 2010, Copenhagen, Danska)

Na Danskem imajo dolgo tradicijo neformalnega izobraževanja odraslih, ki izboljšuje splošno znanje in usposobljenosti posameznika ter jim omogoča aktivno sodelovanje v družbi. Udeleženci študijskega obiska smo dobili vpogled v danske inovativne pristope za oblikovanje ključnih kompetenc ter ukrepe za ustvarjanje fleksibilnega izobraževalnega sistema, ki združuje neformalno in formalno izobraževanje odraslih.

projekti2

 

Nepremičnine: vseživljenjsko učenje, raziskovanje in mediacija (1. – 3.12.2009, Nantes, Francija)

I’ARCNAM, organizator študijskega obiska, je inštitucija, ki ima že več kot 200-letno tradicijo, kar je zelo impresivno in nedvomno potrjuje njeno suverenost in avtoriteto na področjih, ki jih obvladujejo. Izjemno dobro je bilo predstavljeno usposabljanje za mediacijo na področju poslovanja z nepremičninami. Razlog za spodbujanje reševanja sporov z mediacijo je v zavedanju, da je za napredek družbe kot celote pomembno doseganje konsenza in ne vztrajanje na določenih pozicijah. Sodni postopki spor zelo zavlečejo, kar je v primeru nepremičninskih poslov povezano z visokimi stroški.
Njihov pristop pri usposabljanju mediatorjev je naslednji: po 3 dnevnem usposabljanju kandidati rešijo test ter nato še skozi igro vlog dokažejo svoje znanje s področja mediiranja spora. V skupini so 3 kandidati, dva prejmeta vsak svoj del zgodbe, mediator pa nič. Nato skozi proces ugotovijo razhajanja ter skupaj poiščejo rešitev. Komisija ta postopek opazuje ter ocenjuje delo mediatorja. Nato se vloge in zgodbe zamenjajo. Pri tem je zanimivo to, da preverjajo tako teoretično znanje kot tudi veščino mediiranja in to na neposrednem primeru.Evropski socialni sklad (ESS)

ESS je namenjen doseganju večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanju regionalnih razlik. Cilj bo lahko dosežen s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti.

V okviru ESS izvajamo naslednje projekte:

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe (UM-PUM)

Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za obodbje od 27.1.2012 do 31.8.2013.

Namen projekta je usposabljanje mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja. S tem se bodo zmanjšala strukturna neskladja, saj bodo mladi po zaključku poklicnega in strokovnega izobraževanja bolje usposobljeni za opravljanje poklica.
Cilj projetka je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Več>>> Zaključna konferenca UM-PUM>>>

unisVET
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki MIZKŠ. Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole. sKreiraj se 2010 – fotogalerija Predstavitev projekta sKreiraj se 2011 – fotogalerija unisVET – Zaključna konferenca – fotogalerija Več>>>

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto (UŽU – MDM)
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim odraslim nad 26 let, ki nameravajo šolanje nadaljevati in si pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Računalniško in digitalno opismenjevanje za odrasle (RDO)
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno odraslim, ki imajo do deset let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe.

Programe Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Usposabljanje je namenjeno odraslim, ki niso bili deležni računalniškega izobraževanja med rednim šolanjem in nimajo možnosti uporabe računalnika doma ali na delovnem mestu. Torej vsem, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Splošno neformalno izobraževanje odraslih
Projekt izvajamo po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V letih 2012-2015 bomo izvajali naslednje programe: Modeliranje poslovnih procesov, Vodenje poslovnih procesov, Vodenje evropskih projektov, Razvoj osebnih izobraževalnih kompetenc, Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Digitalna pismenost, in Upravljanje odnosov s strankami. V letu 2011 smo opravili vse organizacijske in pripravljalne aktivnosti, vključno z razvojem učnega gradiva.

Ministrstvo za notranje zadeve naložba v prihodnost EU
RS Ministrstvo za izobraževanje znanost


TWINNINNG PROJEKTI
Tesno medinstitucionalno sodelovanje je instrument Evropske unije, s katerim države članice nudijo državam pomoč pri vzpostavitvi in krepitvi administrativne in pravosodne usposobljenosti, s ciljem usposobiti te države za prevzem obveznosti članstva in pripraviti jih na članstvo v EU.

V okviru tesnega medinstitucionalnega sodelovanja smo vključeni v naslednje projekte:

Podpora posodabljanju sistema izobraževanja in usposabljanja v R. Makedoniji
Namen projekta je pomoč in podpora pri razvoju in posodabljanju 2- in 3-letnih programov poklicnega izobraževanja v skladu s potrebami trga dela in z evropskimi standardi. V okviru projekta, v skladu s potrebami delodajalcev, razvijamo poklicne standarde in izobraževalne programe in usposabljamo izvajalce programov poklicnega izobraževanja.KATALOG 2019